15/04 09:42
Обучителна визита за надграждане на капацитет в гр. Братислава
ЦОИДУЕМ проведе Международна научно – практическа конференция 7-8 март 2024 г.
Обучителна визита в гр. Осло 15-19.01.2024 г.
Обучение на педагогически специалисти и непедагогически пeрсонал
Обмяна на опит за университетски преподаватели и ЦОИДУЕМ в Исландия
Обучение в Европейския Младежки Център - Будапеща
В гр. София се проведе Обучение на общински служители - Група 2
Към какво се стремим и какво постигнахме с нашата дейност
Вижте всички резултати
Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, насочени към намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти. През програмния период 2014-2021 г., България ще получи над 210 млн. евро за подкрепата на проекти в областта на социалното и териториалното развитие и сближаване.
Разберете повече за програмата